Deprecated: Required parameter $atts follows optional parameter $defaults in /var/www/vhosts/verenigingmarkdal.nl/staging.verenigingmarkdal.nl/wp-content/plugins/enhanced-media-library/core/medialist.php on line 23
Veelgestelde vragen - Vereniging Markdal
Hoe kan ik lid worden?

Door lid te worden steun je ook de ontwikkelingen in het Markdal! Er zijn verschillende mogelijkheden.

Meer informatie is te vinden op de pagina Lid worden, waar je je ook kunt aanmelden als lid.

Kan ik ook vrijwilliger worden?

Natuurlijk! Iedereen die zich inzet voor de Vereniging Markdal is vrijwilliger.

Dat geldt voor de leden van het Algemeen Beraad en het Dagelijks Bestuur, maar ook voor de leden van de verschillende themawerkgroepen.

Afhankelijk van je belangstelling en tijd zijn er verschillende mogelijkheden.

Vraag ernaar op een publieksavond of neem contact met ons op via het contactformulier.

Hoe is de Vereniging Markdal ontstaan?

De Vereniging Markdal is in 2013 opgericht. De kiem van de oprichting lag in 2011. In 2011 organiseerden vertegenwoordigers van vijf natuurverenigingen een avond over de toekomst van het Markdal. Lokale en provinciale politici van alle partijen ondersteunden op deze avond het idee om het Markdal verder te ontwikkelen tot een gebied waar water- en natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden (KRW en EHS), maar waar ook rekening gehouden wordt met economie en leefbaarheid.

Dit leidde tot de oprichting van een platform, Platform Markdal duurzaam en vitaal. Gezamenlijk hebben wij vervolgens onze ideeën op papier gezet in een plan van aanpak, het Uitvoeringsprogramma Markdal. Dit werd positief ontvangen en werd op 6 november 2013 ondertekend door gedeputeerde Johan van den Hout uit naam van de Provincie Noord-Brabant. Daarmee kwam ruim € 11 miljoen beschikbaar voor het herinrichtingsproces. Daarnaast hebben wij ook op andere manieren financiële ondersteuning aangevraagd.

In verband met de financiën was een rechtsgeldige organisatie noodzakelijk. Daarom is uit het platform een de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal (de sturende organisatie) en de Stichting Markdal duurzaam en vitaal (de uitvoerende organisatie) ontstaan.

Met welke projecten zijn jullie bezig?

Sommige locaties of thema’s in het Markdal zijn erg complex. Deze locaties (je zou ze projecten kunnen noemen) krijgen speciale aandacht. Soms volgen we de ontwikkelingen alleen, soms sturen we daarbij. Dat hangt af van de situatie. Zo hebben we op dit moment speciaal aandacht voor de A58, de zuidkant van Ulvenhout, en Strijbeek. Ook de ontwikkelingen rond de Klokkenberg hebben natuurlijk onze belangstelling.

Bij de A58 werken we intensief samen met organisaties buiten het Markdal in het Platform van A58 naar Beter. De snelweg zal de komende jaren verbreed worden. Dat heeft veel invloed op de doorstroom van water, verspreiding van dieren en planten en recreatieverkeer. Daarnaast zijn er de geluids-, zicht- en fijnstofaspecten.

 

Wat is het verschil tussen Vereniging Markdal en Stichting Markdal?

De Vereniging Markdal is sturend en richtinggevend aan de ontwikkelingen in het Markdal. De Vereniging Markdal bestaat uit bewoners en betrokkenen in het gebied. Zij worden vertegenwoordigd door een Algemeen Beraad van ongeveer 17 vrijwilligers met verschillende invalshoeken en achtergronden. Dagelijkse beslissingen worden genomen door een Dagelijks Bestuur. Thematische en specialistische inbreng wordt gegeven door themawerkgroepen met een coördinator vanuit het Algemeen Beraad.

Het Dagelijks Bestuur staat ook aan het hoofd van de Stichting Markdal. De Stichting Markdal is risicodragend, omdat bij een vereniging de leden hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dat zou in dit geval een te zware last zijn. De Stichting Markdal is verantwoordelijk voor de uitvoering. Ze wordt via het Dagelijks Bestuur aangestuurd door het Algemeen Beraad. De Stichting heeft twee betaalde krachten.

Wat is werken van binnenuit?

Werken van binnenuit is voor ons niet hetzelfde als ‘bottom up’ werken. ‘Bottom up’ is tegenovergesteld aan ’top down’ werken. Het impliceert een hiërarchie. De Vereniging Markdal hecht veel waarde aan het werken vanuit een gelijk speelveld.

De term ‘van binnenuit’ geeft aan dat de ideeën en initiatieven van binnenuit de samenleving komen. Ze worden op voet van gelijkheid verder ontwikkeld met de betrokken overheden en andere betrokken instanties. De participatie van alle partijen in dit proces is dus vanzelfsprekend.

Waarom gebeurt er zoveel tegelijkertijd?

We hebben in dit proces ervaren dat de ene ontwikkeling de andere losmaakt. Een initiatief van enkele personen, bijvoorbeeld enkele mensen die hun land verkopen om er natuur van te maken, kan de katalysator zijn van verschillende andere ontwikkelingen: mensen zien daardoor bijvoorbeeld mogelijkheden voor recreatie. Door nieuwe ontwikkelingen komen anderen op ideeën.

We vinden een integrale benadering van de plannen voor het gebied erg belangrijk. Ontwikkelingen die bijdragen aan het gebied willen we ook niet vertragen. Dit zorgt ervoor dat de projecten een karakter van gelijktijdigheid krijgen. Processen worden niet lineair afgewerkt als dat niet nodig is. Er wordt voor zover mogelijk tegelijkertijd gewerkt aan planvorming en uitvoering. We zeggen wel: voor zover mogelijk, want het blijkt dat het soms toch nodig is om te wachten tot een bepaalde stap in het proces is afgerond.

Kan ik ook een lidmaatschap cadeau doen?

Ja, dat kan! Je leest er meer over op de pagina Lid worden.

Wat is het doel van de Vereniging Markdal?

De opdracht die de Vereniging Markdal zichzelf heeft gesteld, is het realiseren van een duurzaam en vitaal Markdal. Dat betekent: een Markdal met voldoende ruimte voor water en natuur, waar ook een toekomst blijft voor de mensen die er wonen en werken.

Met de provincie Noord-Brabant zijn afspraken gemaakt voor het realiseren van 102 ha Ecologische Hoofdstructuur (EHS), inmiddels omgedoopt tot Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het realiseren van natuur gaat nauw samen met het realiseren van de Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelen. Dit zijn Europese doelen voor een betere waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

Omdat de natuur rondom de Mark en de waterkwaliteit van de Mark zo verweven zijn, heeft de Vereniging Markdal een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met waterschap Brabantse Delta.

De Vereniging Markdal werkt op basis van vrijwilligheid. Een deel van de natuur zal door agrariërs of particuliere grondbezitters beheerd worden.

Wij houden ons niet alleen bezig met natuur. Een duurzaam en vitaal Markdal betekent dat er ook op het gebied van economie en leefbaarheid een toekomst moet blijven. Daarom stimuleren en ondersteunen wij ook duurzame economische activiteiten in het Markdal.

Wat is er zo speciaal aan de werkwijze van de Vereniging Markdal?

De Vereniging Markdal werkt van binnenuit, op een gelijk speelveld, integraal en gelijktijdelijk.

Deze werkwijze is heel bijzonder omdat meestal overheden de regie hebben in dit soort ontwikkelingen en niet verenigingen van bewoners en betrokkenen. In het Markdal stellen bewoners en betrokkenen samen plannen op en voeren zij deze samen uit. Dit gebeurt uiteraard wel in samenwerking met betrokken instanties, maar op een ‘gelijk speelveld’, niet in een hiërarchische structuur. Vandaar dat wij onze werkwijze niet ‘bottom up’ noemen, maar werken ‘van binnenuit’, want er is geen ‘bottom’ en er is geen ‘up’.

De Vereniging Markdal heeft weliswaar een opdracht om natuur te realiseren, maar dat betekent dat er niet eenzijdig naar natuur gekeken wordt. Leefbaarheid en een sociale en economische toekomst zijn voorwaarden om op vrijwillige basis mee te werken aan natuurontwikkeling. Wij dienen dus meer doelen dan alleen natuurdoelen.

Tenslotte werken wij ook zoveel mogelijk ‘gelijktijdelijk’. Het blijkt in dit proces dat ontwikkelingen weer andere ontwikkelingen op gang brengen. Als iemand grond verkoopt of als iemands plannen tóch mogelijk blijken, dan werkt dit als een katalysator. Anderen in het gebied zien dan ook meer mogelijkheden en kansen. Door hier rekening mee te houden is er veel meer mogelijk. Het geheel wordt dan meer dan de som der delen. Dat betekent dat wij streven naar een zo flexibel mogelijke werkwijze, waarin ruimte blijft voor onvoorziene ontwikkelingen die goed zijn voor het hele gebied. We volgen dus, waar mogelijk, geen individuele stap-voor-stap-procedures, maar proberen zoveel mogelijk tegelijk te doen. Bestemmingsplannen bijvoorbeeld worden goedkoper en beter als een aantal bewoners deze gelijktijdig laten uitvoeren.

Met wie werkt de Vereniging Markdal samen?

De Vereniging Markdal werkt samen met iedereen die betrokken is in het Markdal. Dat zijn overheden, grondbezitters, bewoners en belangengroepen.

Wat de overheden betreft heeft de Vereniging Markdal een samenwerkingsovereenkomst getekend met waterschap Brabantse Delta. Daarnaast werkt de vereniging intensief samen met de gemeenten Alphen-Chaam en Breda en de provincie Noord-Brabant om gezamenlijke doelen te bereiken.

Particuliere grondbezitters, zowel agrariërs als niet-agrariërs zijn voor ons belangrijk en bepalend in de beschikbaarheid van gronden en de mogelijkheden voor natuurbeheer. Zij spelen een belangrijke rol als het gaat om ‘werken van binnenuit’. Dat geldt ook voor bewoners en recreanten in het gebied.

Daarnaast stemmen we ons werk ook af met de drie terreinbeherende organisaties Staatbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap en belangenorganisaties zoals natuur- en milieuverenigingen en cultuurhistorische verenigingen.

Werkt de Vereniging Markdal ook samen met België?

Ja, er zijn uiteraard contacten over de grens. De kwaliteit van het Markwater in Nederland is ook afhankelijk van wat er in België gebeurt.

Veranderingen in de waterloop in Nederland hebben ook invloed op de waterstanden in België. Goed overleg met de Vlaamse partijen vinden we dus heel belangrijk.